• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ο Ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών

E-mail Εκτύπωση PDF

ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ   Π.   ΚΥΡΙΑΚΙΛΟΥ

 Ο    ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ    ΤΩΝ    ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ    ΘΡΑΚΩΝ

Οί άρχαϊοι Θράκεςτ των όποιων ήμεΐς σημερον φέρομεν το όνομα, ήσαν ώς προς τήν γλώσσαν λαός ινδοευρωπαϊκός συγγενής προς, τους Έλληνας, άλλ' όχι και "Ελληνες. Προς τους θράκας τούτους νομίζω ότι ημείς, οι σήμε­ρον λεγόμενοι θράκες, οΰδεμίαν έχομεν συγγένειαν, δεν καταγόμεθα έξ αυτών, δέν είμεθα δηλ. εξελληνισμένοι Θράκες. Πολΰ μάλλον πιστεύω ότι είμεθα "Ελ­ληνες έξ Ελλήνων, το δέ ποσοστόν τοΰ παλαιοΰ θρακικού αΐματος, το όποιον ενδεχομένως ρέη εις τας φλέβας μας, είναι άσήμαντον. Τό πράγμα, όσον και αν φαίνεται παράδοξον, έλπίζω ότι, θά άποδε.ιχθή εκ της περαιτέρω εξετάσεως.

 

 

"Οπως οί Έλληνες, οΰτω και οί Θράκες κατήλθον από βορρά εις τήν ύπ' αυτών καταληφθείσαν και άπ' αυτών έκτοτε όνομασθείσαν χώραν, τήν Θράκην, περί τήν δευτέραν χιλιετηρίδα π.Χ. Προ αυτών ή Θράκη βεβαίως δέν ήτο ακατοίκητος. Πολυάριθμοι είναι οί σημειωθέντες νεολιθικοί εν Θράκη συνοικισμοί τών οποίων τά ευρήματα μαρτυρούν αρκετά προωδευμένον πολιτισμόν. Ή ανασκαφή, τήν οποίαν, όπως είπον, έκάμαμεν εγώ και ο συνάδελφος μου Πελεκίδης εις ένα τοιούτον συνοικισμόν, μας έδωσεν άφθονα και ώραΐα άγγεΐα και αλλά ευρήματα. Ποίοι ήσαν οί νεολιθικοί αυτοί κάτοικοι της Θρά­κης δέν γνωρίζομεν, όπως επίσης δεν γνωρίζομεν εις ποίαν φυλήν ανήκον και οί νεολιθικοί κάτοικοι της Θεσσαλίας και της άλλης Ελλάδος. Πάντως οί συν­οικισμοί των κατεστράφησαν, αυτοί δέ οί ίδιοι είτε έξωντώθησαν είτε ύπεδουλώθησαν εις τοΰς επιδρομείς, υπό τών οποίων σϋν τω χρόνω και άπερροφήθησαν.

περισσότερα σε pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2011 09:16  
''Ζβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον'' -Γιώργος Σεφέρης

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ